Web 1

Materská škola je trojtriednou školou a poskytuje deťom celodennú formu výchovy a vzdelávania. Zriaďovateľom školy je obec Sekule. Materská škola poskytuje predprimárne vzdelávanie nultého stupňa ISCED 0, na základe vypracovaného Školského vzdelávacieho programu „Rozprávkový dom“. Výchovno vzdelávaciu činnosť vykonávajú učiteľky, ktoré spĺňajú podmienky odbornej a pedagogickej spôsobilosti.

Predprimárny stupeň vzdelania dosiahne dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu, odboru vzdelávania v MŠ. Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, na základe dosiahnutia získaných základných kompetencií, ktorých cieľom je dosiahnuť školskú pripravenosť.
Venujte nám
2%
Ďakujeme

KONTAKTY

Materská škola
Sekule 119
908 80 Sekule

tel.: 034/ 777 02 72
e-mail: mssekule@azet.sk

webová stránka: MSsekule.sk