Plán spolupráce environmentálnej výchovy so ZŠ
pre školský rok 2019/2020


Plán aktivít je vypracovaný po vzájomnej dohode.

Ciele spolupráce:

1. Viesť deti k poznávaniu prírody ako organickej časti životného prostredia. Na základe emocionálnych zážitkov z bezprostredného pozorovania, získavať elementárne skúsenosti o prírode.

2. Poznávať podstatu ekologických zákonitostí. Rozvíjať estetické cítenie, formovať citový, humánny a morálny vzťah k prírode, k ochrane a tvorbe životného prostredia.

3. Vytvárať u detí správne návyky a postoje k životnému prostrediu pomocou praktických činností – pokusmi, demonštráciami, starostlivosťou o zvieratá a vtáctvo, pestovaním zeleniny, kvetov, zberom rastlín, plodov a pod.

4. Podporovať a rozvíjať myšlienku „zdravého životného štýlu“, ktorá úzko súvisí a prelína sa ekologickou a environmentálnou výchovou.

5. Poznávať prírodu ako organickú súčasť životného prostredia pôsobením najmä na emocionálnu a vôľovo-aktívnu stránku osobnosti dieťaťa.

6. Pripraviť deti k osvojeniu si zručností a návykov ochrany prostredia.

7. Vštepovať deťom zmysel pre čistotu, disciplínu a citový vzťah k životnému prostrediu.


Aktivity:

1. Vyhlásenie zberu farebných plastových uzáverov a papiera.

2. „Jesenné upratovanie“- čistenie a úprava okolia MŠ a ZŠ vytrhávanie suchých kvetov, hrabanie, sadenie trávy.

3. „Tekvicová fantázia“- oboznámenie sa s plodom tekvice, spoločná výroba strašiakov z tekvíc.

4. „Prines suchý rožok a nakŕm zvieratko“ - návšteva a kŕmenie danielov v obore MSJ, odovzdanie suchých rožkov pre daniele.

5. Beseda s poľovníkom o ochrane zvierat,"o lesnej etike" spojená s ukážkou posedu, krmelca, trofeji.

6. Vychádzka do lesa, zhotovenie vianočného stromčeka pre zvieratká.

7. „Zimné vtáčie záhrady, nedáme vám zahynúť“ – umiestnenie kŕmidiel v areály MŠ a ZŠ, prikrmovanie vtákov počas zimy, pozorovať správanie vtáčikov pri kŕmidlách.

8. „Slimačia farma“ – preskúmať život slimáka v akváriu.

9. „Deň Zeme“ – pripraviť spoločnú oslavu venovanú Dňu Zeme, vytvorenie koláže.
„Chráňme si našu Zem“ - sadenie stromčeka.

10. „Separko separuje, čo skrýva kontajner“ separovanie, význam separovania odpadu.

11. „Kvetinová záhrada“ – rozmnožovanie a sadenie mladých sadeníc kvetov, výsev okrasných rastlín, zalievanie, vytvorenie mini skalky na školskom dvore MŠ.
12. „Sadíme v záhradke, semienka prebuďte sa" - sadenie liečivých rastlín.

13. "Chránime živočíchy v prírode" - výstava praktickej ochrany prírody rôznych druhov živočíchov.

14. "Hotel pre hmyz" - výroba a rozmiestnenie užitočných domčekov pre hmyz.

15. "Starostlivosť o okrasnú záhradu pri dopravnom ihrisku"
Venujte nám
2%
Ďakujeme

KONTAKTY

Materská škola
Sekule 119
908 80 Sekule

tel.: 034/ 777 02 72
e-mail: mssekule@azet.sk

webová stránka: MSsekule.sk