OZNAM


Oznamujeme zákonným zástupcom detí, že dňa 17.7. 2020
t.j. piatok, bude prevádzka materskej školy prerušená z dôvodu odstraňovania havarijného stavu vodovodnej stúpačky.
Poruchu sa budú pracovníci snažiť odstrániť v tento deň. Ak by nastala neočakávaná situácia a v prácach by bolo nutné pokračovať, budeme Vás včas informovať prostredníctvom stránky materskej školy. V prípade nástupu detí v pondelok, nebude nutné predkladať vyhlásenie o príznakoch akútneho ochorenia a karanténneho opatrenia.

Za pochopenie ďakujeme.

PRERUŠENIE PREVÁDZKY MŠ POČAS PRÁZDNIN


Oznamujeme rodičom, ktorí prihlásili svoje deti do MŠ počas prázdnin, že prevádzka MŠ bude prerušená od 8.7. do 10.7.2020.

Dôvodom je nízky počet detí navštevujúcich MŠ. Prevádzka MŠ bude opäť obnovená 13.7.2020 t.j. v pondelok.
Ak sa tento stav bude opakovať, prevádzka MŠ sa preruší do konca augusta.

ROZLÚČKA S PREDŠKOLÁKMI


Vzhľadom na súčasnú situáciu rozlúčka s predškolákmi bude
v utorok dňa 30.06.2020 o 15,15 hod. na školskom dvore pred materskou školou. Pozývame rodičov a deti aby sa prišli s našimi budúcimi prváčikmi rozlúčiť. Deti si pripravili krátky program, ktorým Vás určite potešia.

PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY OD 15.06.2020


Na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR a rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa ruší stanovený limit počtu detí v triedach od 15.06. 2020.
Z toho dôvodu žiadame zákonných zástupcov, ktorých deti nenastúpili do MŠ 1.06. 2020 a majú záujem o umiestnenie dieťaťa do MŠ od 15.06. 2020, aby to oznámili na e-mail mssekule@azet.sk alebo telefonicky na číslo 034/7770272 do piatku 12. 06.2020 do 12,00 hod.
Upozorňujeme, že dieťa môžu odovzdať a vyzdvihnúť z materskej školy aj osoby, ktoré nežijú v spoločnej domácnosti na základe informovaného súhlasu. Prevádzka materskej školy bude spĺňať všetky usmernenia a nariadenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl do konca školského roku 2019/2020 minedu.sk

POKYNY PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV DETÍ OD 15.06.2020 DO KONCA ŠKOLSKÉHO ROKA 2019/2020.


Zákonný zástupca je povinný dodržiavať pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky materskej školy na obdobie do konca školského roka 2019/2020.
- Dodržiavanie času prevádzky materskej školy od 6.30 h do 16.00 h.
- Zodpovednosť za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatni materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy:
- v priestoroch materskej školy sa pohybuje vždy v rúšku, resp. v súlade s hygienicko – epidemiologickými nariadeniami a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa,
- dezinfekcia rúk pri vstupe do budovy.
- Odovzdávanie dieťaťa výhradne pedagogickému zamestnancovi materskej školy.
- Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
- Rešpektuje pravidlá zákazu nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy.
- Zabezpečia dieťaťu náhradné rúško do skrinky v podpísanom igelitovom vrecku.
- Každý deň prinesú dieťaťu podpísanú uzatvárateľnú fľašu s vodou, ktorú si deti budú brať von na dvor.
- Dohliadanie na umytie rúk dieťaťa bežným spôsobom, pred vstupom do triedy.
- Umožnia zamestnancovi MŠ preventívne odmerať teplotu bezdotykovým teplomerom.

- V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje triednu učiteľku a riaditeľku materskej školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
- Pri ceste s dieťaťom do materskej školy sa riadi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.
- Sprevádzajúca osoba dieťaťa minimalizuje na nevyhnutné minimum celkový čas zdržiavania sa v materskej škole (vo vonkajších a vnútorných priestoroch).
- Dodržiava podmienky, za akých dieťa nemôže nastúpiť do materskej školy, zverejnené na ozname umiestnenom na vchodových dverách materskej školy (oznam v prílohe).

Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a žiakom

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

POKYNY UPRAVUJÚCE PODMIENKY PREVÁDZKY MATERSKEJ ŠKOLY NA OBDOBIE DO KONCA ŠKOLSKÉHO ROKU 2019/2020


V zmysle usmernenia Úradu verejného zdravotníctva SR a Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu boli riaditeľkou materskej školy vypracované pokyny najmä pre zákonných zástupcov detí, ktoré nastupujú do materskej školy od 1.6.2020. S dôležitými pokynmi, ktoré sú záväzne sa môžete oboznámiť tu :
Pokyny : TU
vo formate .pdf (Adobe Reader)

NÁSTUP DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY


Na základe usmernenia ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR rozhodol zriaďovateľ Materskej školy Sekule obnoviť prevádzku od 1.6. 2020. V zmysle usmernení vzniknú určité obmedzenia. Prevádzka MŠ bude od 7,00 do 16,00 hodiny.
Zriadené budú 3 skupiny, v ktorých môže byť najviac 15 detí. Deti do skupín budú prijaté podľa poradia kritérií v rozhodnutí ministra školstva. Z toho dôvodu riaditeľstvo MŠ Sekule žiada rodičov o vyplnenie záväznej prihlášky nástupu dieťaťa do materskej školy od 1.6. 2020.

Prihláška do MŠ od 1.6.2020 k dispozícii na stiahnutie TU vo formate .pdf (Adobe Reader)

V prípade, že nemáte pripojenie k internetu, prihlášku si môžete vyzdvihnúť osobne na Obecnom úrade v Sekuliach.
Záväznú prihlášku je potrebné zaslať do 25.5. 2020 na e-mail materskej školy mssekule@azet.sk O ďalších postupoch, podmienkach, prípadne zmenách Vás budeme informovať prostredníctvom obecného rozhlasu, webových stránok obce a materskej školy Sekule.

PODÁVANIE ŽIADOSTÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V MŠ SEKULE


Riaditeľka MŠ Sekule, v zmysle § 59 ods.3 zákona SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle §3 ods.2. vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky 308/2009Z.z. a na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v čase mimoriadnej situácie v  školskom roku 2019/2020 zo dňa 28.4. 2020 a po dohode so zriaďovateľom Obcou Sekule oznamuje, že žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ na školský rok 2020/2021 sa budú podávať :

Elektronicky
od 11.mája do 31. mája 2020
Rodič/zákonný zástupca si môže žiadosť stiahnuť z webovej stránky MŠ http://www.mssekule.sk/
vyplnenú a podpísanú žiadosť oboma rodičmi/zákonnými zástupcami odošle ako prílohu na mssekule@azet.sk

Fyzicky
Ak nemá rodič/zákonný zástupca možnosť vytlačiť si žiadosť, môže si ju vyzdvihnúť, prípadne podať na Obecnom úrade Sekule, bez prítomnosti dieťaťa a za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení, dňa 14. mája a 20. mája 2020 v čase od 15:00 do 17:00 hodiny. Vstup len po jednom a v rúšku, vlastné pero, zachovanie odstupu 2 metrov medzi čakajúcimi.

Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 28.4. 2020, sa pri podaní žiadosti potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami nevyžaduje. Zákonný zástupca predloží potvrdenie, respektíve vyjadrenie o zdravotnom stave dieťaťa najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách.
Ak rodič/zákonný zástupca do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do materskej školy dodatočne nepriloží potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, bude prijaté na adaptačný pobyt. V prípade dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na diagnostický pobyt. O spôsobe doručovania rozhodnutí Vás budeme informovať prostredníctvom obecného rozhlasu a webovej stránky materskej školy.

Podmienky a požiadavky prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie.
Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma: 
podľa § 59 ods.1 a2 zákona NR SR č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský Zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: spravidla dieťa od 3 do 6 rokov veku,
prednostne sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo 5 rokov veku,
dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky,
dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky,
dieťa, ktoré dovŕši k 31.augustu 2,5 roka veku len podľa voľnej kapacity MŠ.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ na stiahnutie nájdete TU vo formate .pdf (Adobe Reader).

Požiadavkou materskej školy je, aby dieťa pri nástupe do MŠ malo osvojené s ohľadom na jeho vek:
- základné hygienické návyky
- základné sebaobslužné návyky (vedieť spolupracovať pri obliekaní, prezliekaní a prezúvaní s dospelým ),
- základné stravovacie návyky (vedieť samostatne používať lyžicu a piť z pohára),
- dieťa môže navštevovať MŠ výlučne bez plienok a kojeneckej fľaše.


PRVÉ PRÁCE NAŠICH DETÍ


Ďakujeme za krásne práce Adamkovi Zelenkovi a Lucke Šimkovej, ktoré nám poslali. Veľmi nás to potešilo.
Vo Fotogalerií vo fotkách pod názvom PRÁCE DETÍ POČAS PANDÉMIE, si môžete pozrieť ako postupne plnili úlohy zverejnené na našej stránke.
Tešíme sa na ďalšie práce aj od ostatných detí, ktoré nám môžete poslať na e-mail: mssekule@azet.sk. Taktiež ich uverejníme na webovej stránke materskej školy.

OZNAM


Milí rodičia,
TERMÍN PODANIA POUKÁZANIA PODIELU ZAPLATENIA DANE SA POSÚVA!
Ďakujeme všetkým, ktorí ste doteraz poukázali 2% z daní Združeniu-Rozprávkový dom pri Materskej škole Sekule.

Podľa zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ktorý nadobudol účinnosť 4.4.2020, je možné vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane u daňovníka, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie, podať až do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Obdobie pandémie bude trvať až do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vláda SR mimoriadnu situáciu odvolá. Časové lehoty na poukázanie 2% z daní. Z toho dôvodu Vás prosíme, ak ste ešte nepoukázali 2% z daní a rozhodli ste sa pomôcť našej materskej škole, môžete si stiahnuť Vyhlásenie o poukázanie 2% z daní :
Vyhlásenie na stiahnutie TU vo formate .pdf (Adobe Reader) a spolu s Potvrdením o zaplatení dane doručiť do schránky na Obecnom úrade Sekule alebo na príslušný daňový úrad podľa miesta bydliska.

Ďakujeme

OZNAM (6.4.2020)


Milí rodičia,
keďže je momentálne aj Vaša materská škola zatvorená, nemôžeme žiaľ zatiaľ pokračovať ani s výučbou krúžkov. Je nám to veľmi ľúto, pretože deti sa pripravovali na vystúpenia z tanečnej. dramatickej a mali sme pre nich pripravené krásne veci na vyrábanie na výtvarný krúžok.
Vzhľadom na danú situáciu by sme chceli byt aspoň trosku v spojení s deťmi. Preto im chceme formou FB stránky Dada krúžky (kde sa môžete pridať) prinášať zopár videí, fotiek a príspevkov nielen zo sveta krúžkov, ale aj z našich domácností, ako prežívame túto situáciu a ako sa zabávame. Tak isto mame natočený zostrih videí na youtube, kde prezentujeme svoje krúžky, kde nás môžu vidieť:
DADA Tanečníček
DADA Výtvarníček
DADA Divadelníček

Čo sa týka platby a vrátenia za krúžky, ktoré deti navštevujú- musíme počkať do konca školského roka a následne nato budeme vedieť, koľko bolo neodučených hodín za druhý polrok. Prosíme preto o strpenie v danej veci. Vrátenie platby budeme realizovať v priebehu letných prázdnin.   V prípade otázok nás môžete kontaktovať na 1animateam@gmail.com

Ďakujeme za pochopenie!
PhDr. Miroslava Kubovová
+421904831231  


OZNAM (6.4.2020)


Riaditeľka MŠ oznamuje rodičom detí, ktorí si neprišli vyzdvihnúť pracovné zošity a osobné veci svojho dieťaťa, že si môžu pre ne ešte prísť do MŠ dňa 7.4. a 8.4. 2020 (utorok, streda) od 10:00 do 11:00 hodiny.  Pracovné zošity môžu využiť pri aktivitách, ktoré pre vás každý týždeň pripravujú pani učiteľky a sú zverejnené na stránke materskej školy v záložke fotogaléria. Na konci fotogalérie nájdete obrázky k jednotlivým výchovno-vzdelávacím aktivitám podľa názvu tried.

ZÁPIS DETÍ DO MŠ


Zápis detí do MŠ Sekule na šk. rok 2020/21.

Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 30. apríla 2020
do 31. mája 2020 s tým, že:
- podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať
bez osobnej prítomnosti detí;
- potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa v čase podávania žiadostí sa nebude vyžadovať. Potvrdenie bude dodatočne doložené;
- ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva
a prevencie; - ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.
O spôsobe a mieste doručovania žiadostí na zápis do MŠ vás budeme informovať v priebehu mesiaca apríl.

Mgr. Marta Rusňáková, riaditeľka MŠ Sekule

OZNAM


Milí rodičia, zákonní zastupcovia detí, v súčasnej   mimoriadnej situácii, ktorá vznikla z dôvodu šírenia pandémie  koronavírusu, vás informujeme o zmenách ohľadom zápisu detí do 1.roč. ZŠ
a posúdenia školskej spôsobilosti. Na základe zákona č.56 zo dňa 24.03.2020 , ktorým sa dopĺňa zákon 245/2008  bude zápis
do 1.roč. ZŠ  prebiehať v termíne  od 15.4. do 30.4. 2020
bez účasti detí. Odporúča sa elektronická forma.
Pripomíname, že podľa zákona č. 245/2008 Z.z.  o výchove
a vzdelávaní ( školský zákon ) §19   každé dieťa, ktoré dovŕši
do 31.8. daného kalendárneho roka fyzický vek 6 rokov, musí  ísť na zápis do 1.roč. ZŠ.  Medzi nimi  sú však aj deti, ktorých  rodičia majú pochybnosti o školskej spôsobilosti dieťaťa,
ako i o tom, či dieťa zvládne nároky školy. Preto týmto rodičom ponúkame možnosť objednať sa na  psychologické vyšetrenie školskej spôsobilosti:

1. telefonicky  na čísle: 0911 316 150

2. mailom na adrese: pppsenica@centrum.sk V objedávke mailom prosím uviesť: meno a priezvisko dieťaťa dátum narodenia dieťaťa, meno rodiča/ zákonného zástupcu, adresu trvalého bydliska, telefonický kontakt na rodiča/zákonného zástupcu, ak dieťa navštevuje MŠ – uvediete ktorú.

3. prostredníctvom online formulára (https://form.jotform.com/200862302347044) - po rozkliknutí odkazu treba vyplniť požadované údaje, ktoré budú následne zaznamenané.

   Po obnovení prevádzky nášho zariadenia budete telefonicky pozvaní na psychologické vyšetrenie a následne bude toto vyšetrenie zrealizované.

Viac tu: https://cpppapse.webnode.sk/news/vysetrenie-skolskej-sposobilosti/


OZNAM


Prosíme rodičov, aby si prišli pre pracovné zošity detí triedy Včielok a Sedmokrások. Zošity budú vydávané dnes 27. 3. a celý budúci týždeň v čase od 10,00 do 11,00 hod. Budete mať tak možnosť riešiť úlohy, ku ktorým Vám na začiatku týždňa poskytnú námety pani učiteľky.
Podmienky preberania zošitov sú zabezpečné tak, že neprídete do priameho kontaktu s ostatnými rodičmi ani učiteľkami.MAĽUJEME DÚHU


Vážení rodičia, dostala sa ku mne výzva "MAĽUJEME DÚHU". Jedná sa o zapojenie detí materských škôl z celého Slovenska, ktoré spolu so svojimi rodičmi namaľujú dúhu a vylepia si ju do svojho okna. Bude znázorňovať symbol, že sú doma a takto chcú poraziť Coronu.
Touto cestou Vás chcem poporosiť, aby ste sa so svojimi deťmi pripojili k tejto výzve a možno si tak spríjemnili dlhé chvíle vo svojich domovoch.

Marta Rusňáková

ZÁPIS DETÍ DO 1.ROČNÍKA


Vážení rodičia, zápis detí do 1. ročníka na školský rok 2020/2021 sa uskutoční elektronickou formou. Prihlášky nájdete na stránke školy, v záložke Elektronická prihláška do 1. ročníka. Treba ich vyplniť a odoslať najneskôr do 30. apríla 2020.
Prosíme rodičov o dodržanie termínu, zodpovednosť a presnosť pri ich vypĺňaní. Rodičia, ktorí budú žiadať pre dieťa odklad školskej dochádzky vyplnia žiadosť, ktorá sa nachádza tiež
na stránke školy v záložke Tlačivá.
Ďalej si zabezpečia vyjadrenie detského ošetrujúceho lekára
a odporučenie z centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. V prípade zmeny Vás budeme informovať.

Kontakt: e-mail: spazierova@zssekule.sk, skola@zssekule.edu.sk, telefón: 0911 423 456

OZNAM


Vážení rodičia, oznamujeme vám, že z dôvodu preventívnych opatrení na spomalenie šírenia koronavírusu bude prevádzka materskej školy Sekule od 10.3. do 13.3.2020 zatvorená.
O priebehu ďalších opatrení Vás budeme informovať prostredníctvom webových stránok škôl, obce a miestneho rozhlasu.


OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ PREVÁDZKY MŠ


Materská škola v Sekuliach bude na základe rozhodnutia RÚVZ Senica uzatvorená pre zvýšený výskyt respiračných ochorení
v termíne od 17.02.2020 do 22.02.2020.
Prevádzka materskej školy bude obnovená od 24.02.2020.
Ďakujeme za pochopenie.ZÁPIS DETÍ DO MŠ


Oznámenie o zápise detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole Sekule pre školský rok 2019/2020.
Zápis sa uskutoční v budove Materskej školy Sekule
dňa 25.4. 2019 od 9,00 do 15,30 hodiny. Do materských škôl sú spravidla prijímané deti od troch do šiestich rokov veku.  Dieťa sa
do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží alebo zašle riaditeľovi školy alebo zástupcovi riaditeľa pre materskú školu, spolu s potvrdením
o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. Počet detí, ktoré môžu byť do materskej školy prijaté, závisí od kapacitných možností konkrétnej materskej školy. Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľ školy. Pri prijímaní detí musí riaditeľ školy dodržiavať podmienky prijímania detí stanovené zákonom
č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a musí postupovať v súlade
s Vyhláškou Ministerstva školstva SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení neskorších predpisov.

Podmienky zápisu:
Do materskej školy možno zapísať dieťa vo veku od troch
do šiestich rokov , ktorému bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky alebo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky (tieto deti sú prijímané prednostne), výnimočne je možné prijať aj dieťa mladšie ako 3 roky podľa kapacitných možností materskej školy a budú vytvorené vhodné materiálne, personálne podmienky. Dieťa musí mať zvládnuté základné hygienické návyky, sebaoslužné činnosti v obliekaní a stravovaní, ak ide o dieťa
so ŠVVP, zákonný zástupca predloží spolu so žiadosťou
aj vyjadrenie príslušného zariadenia. Priebežne mimo zápisu možno prijať do materskej školy deti, ak sú v materskej škole po prijatí detí na základe zápisu voľné miesta.

Forma a priebeh zápisu:
1. Zápisu sa zúčastní rodič (zákonný zástupca).
2. Na zápise predloží zákonný zástupca občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. Ak je výkon rodičovských práv a povinností
k maloletému dieťaťu upravený súdom, zákonný zástupca dieťaťa preukáže pri zápise zverenie dieťaťa do jeho osobnej starostlivosti.
3. Počas zápisu zákonný zástupca vypíše dotazník týkajúci sa sebaobslužných a sociálno-emociálnych spôsobilostí dieťaťa.
4. Zákonný zástupca si prevezme počas zápisu žiadosť o prijatie dieťaťa . Vyplnenú žiadosť s potvrdením všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnom stave dieťaťa predloží najneskôr
do 14 dní od zápisu riaditeľke MŠ. Žiadosť, ktorá nebude obsahovať požadujúce údaje, nebude akceptovaná.
Prijatie dieťaťa: Po skončení zápisu riaditeľka materskej školy rozhodne o prijatí resp. neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie podľa § 5 ods. 13 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
v súlade s § 59 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov,
v súlade s § 5 ods. 4 písm. a) vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z.
o materskej škole. Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy  si rodičia môžu vyzdvihnúť v materskej škole od 22. mája 2019.
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇDôležité upozornenie !!!Dotácia stravné : Predškoláci

Zákon č.544/2010 Z.z.o dotáciách
v pôsobnosti MPSVaR SR §4 ods. 6
hovorí :"Dotácia na podporu výchovy
k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 1,20 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno - vzdelávacieho procesu".

Finančná zábezpeka na stravu /uhrádza zákonný zástupca 1-krát ročne/.

Jednorázová finančná zábezpeka
na stravovanie vo výške € 20,-sa uhrádza vopred pred nástupom dieťaťa na stravovanie /t.j.pred začiatkom školského roka - najneskôr do 15.augusta 2019/ na účet ŠJ : IBAN SK 48 5600 0000 0032 4907 3006
VS : 37837028Do poznámky treba uviesť meno dieťaťa

Platby MŠ predškoláci :
celý deň : 1,45€
desiata : 0,36€
obed : 0,85€
olovrant : 0,24€ dotácia 1,20€ : 1,45 - 1,20 = 0,25 doplatok na deň. Mesačne 5€
Platby ostatné deti :
celý deň : 1,45€
desiata : 0,36€
obed : 0,85€
olovrant : 0,24€
Mesačne 29€

Odhlasovať treba vopred do 14.hodiny,
v nutých prípadoch ráno do 7,30 hod. na tel.č.
034/7770079 alebo 0917 893 169.
Réžia sa platí 2-krát ročne. V septembri 20€ a v januári 30€.
Deti, ktoré budú navštevovať MŠ aj v júli treba zaplatiť za júl 5€.
Réžia je nevratná, zostáva na potreby ŠJ.

Venujte nám
2%
Ďakujeme

KONTAKTY

Materská škola
Sekule 119
908 80 Sekule

tel.: 034/ 777 02 72
e-mail: mssekule@azet.sk

webová stránka: MSsekule.sk