POĎAKOVANIE


Veľmi pekne ďakujeme rodičom, ktorí obetovali svoj voľný čas a prišli v sobotu dňa 26.06.2021 pomôcť s úpravou terénu v okolí detskej preliezky, na zakúpený záhradný domček a chodník.

Poďakovanie patrí najmä pánovi Rudolfovi Hrončekovi s rodinou, ktorý nám vypomohol technikou a uľahčil tak prácu zúčastneným.

Ďalej vyslovujeme vďaku: starostovi obce Adrianovi Krajčírovi, riaditeľke MŠ pani Marte Rusňákovej, pani upratovačke MŠ Jane Mračnovej, pánovi Jánovi Maxianovi, Tomášovi Šimkovi, Pavlovi Ivanovi, Viktorovi Rusňákovi, Romanovi Belošicovi, rodine Kurucovej a Vidovičovej.


POZVÁNKA NA BRIGÁDU


Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám realizovať projekt „POHYBOM KU ZDRAVIU.“ V rámci projektu sme získali finančnú podporu na vybudovanie dopadovej plochy v okolí preliezky na školskom dvore. Vašu pomoc by sme potrebovali pri úprave terénu pred jej položením.

Brigáda sa uskutoční dňa 26.06.2021 o 8,00 hod na školskom dvore Materskej školy Sekule. Pracovné náradie je zabezpečené. Stačí len presvedčenie, že radosť a bezpečnosť detí v MŠ Vám nie je ľahostajná.

Za každú pomoc vopred ďakujeme.

Marta Rusňáková, riaditeľka MŠ Sekule


OZNAM - ROZHODNUTIA


Riaditeľka MŠ oznamuje, že v dňoch od 11. 6. 2021 do 15.6. 2021 sa budú v MŠ Sekule, v čase od 7:00 do 16:00 hodiny, odovzdávať rozhodnutia o prijatí - neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ Sekule na školský rok 2021 – 2022. 

Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa preberajú obaja zákonní zástupcovia osobne. So sebou si treba priniesť občiansky preukaz.


V prípade, ak sa nemôže jeden zo zákonných zástupcov zúčastniť odovzdávania rozhodnutí, môžete kontaktovať riaditeľku MŠ na telefónnom čísle 034/ 7770272 a dohodnúť si náhradný termín prevzatia rozhodnutia.

Prosíme pri vstupe do priestorov materskej školy o dodržiavanie opatrení – odstup, dezinfekcia rúk a rúško.ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY SEKULE NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022


Riaditeľka Materskej školy Sekule v  súlade § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a v súlade § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 438/2020 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z., oznamuje, že:

zápis do materskej školy sa uskutoční v dňoch 11.5. a 12.5. v čase od 10,00 do 16,00 hod.

Formulár žiadosti na stiahnutie : Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ na stiahnutie TU vo formate .pdf (Adobe Reader) , alebo si ho môže zákonný zástupca vyzdvihnúť v deň zápisu v materskej škole. Vstup do MŠ bude umožnený podľa aktuálnych epidemiologických opatrení.
Vyžaduje sa, aby žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy bola podpísaná oboma rodičmi ako prejav spoločnej vôle oboch rodičov. Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy môže rodič podať: osobne, poštou alebo kuriérom, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu.
Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy, obsahuje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, údaj o povinnom očkovaní (neabsolvovanie povinného očkovania nie je dôvod na neprijatie dieťaťa do MŠ). Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.
Písomné rozhodnutie o prijatí  alebo neprijatí dieťaťa na plnenie predprimárneho vzdelávania vydá riaditeľka MŠ  v súlade s § 5 ods. 13 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  do 15. 06. 2021.

Na zápis si treba priniesť:

- občiansky preukaz zákonného zástupcu,
- rodný list dieťaťa (z dôvodu kontroly údajov).

Podmienky prijatia:

Dieťa má osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky a je primerane samostatné (nemá plienky, fľašu, cumlík, samostatne sa naje lyžicou, napije z pohára, používa  WC, umyje si ruky, oblečie základné časti odevu, obuje sa ).

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, riaditeľka materskej školy pri prijímaní uprednostní:

- deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, podľa miesta trvalého bydliska, 
- deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,
- deti, ktoré dovŕšili 3 rok veku,

Informácie o povinnom predprimárnom vzdelávaní:

- pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2021 je od školského roku 2021/2022  predprimárne vzdelávanie povinné  podľa § 28a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon),

- podľa § 59a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) povinné predprimárne vzdelávanie bude dieťa plniť v obci, v ktorej má trvalý pobyt v spádovej materskej škole, ak zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na povinné predprimárne vzdelávanie. Riaditeľ spádovej materskej školy je povinný prednostne prijať na povinné predprimárne vzdelávanie deti s trvalým pobytom v obci.

- Povinné predprimárne vzdelávanie bude dieťa plniť formou pravidelného dochádzania do spádovej materskej školy v pracovných dňoch, v rozsahu najmenej 4 hodiny denne. - Zákonní zástupcovia detí, ktorým zdravotný stav neumožňuje plniť povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole môžu požiadať riaditeľa kmeňovej materskej školy o možnosť plnenia povinného predprimárneho vzdelávania individuálnou formou.

- Nesplnenie povinnosti zákonného zástupcu prihlásiť dieťa do materskej školy na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania a tiež neospravedlnené vynechávanie povinného predprimárneho vzdelávania sa súčinnosťou od 1. septembra 2021považuje za nedbanie o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania.


OBNOVENIE PREVÁDZKY MŠ


Riaditeľka MŠ Sekule v súlade s rozhodnutím zriaďovateľa oznamuje, že prevádzka MŠ bude od 15.3.2021 v  neobmedzenom režime pre všetky deti.

V pondelok pri príchode do MŠ je potrebné predložiť alebo priamo na mieste podpísať Vyhlásenie zákonného zástupcu a Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov. Tlačivá budú v MŠ k dispozícii, podpísať ich môže výlučne zákonný zástupca. Zároveň sa musí preukázať potvrdením o negatívnom teste na COVID-19 nie starším ako 7 dní, prípadne potvrdením o výnimke. Taktiež sprevádzajúca osoba / preberajúca osoba (rodinný príslušník a pod.), ktorá je uvedená v Splnomocnení o preberaní dieťaťa, sa musí preukázať potvrdením o negatívnom výsledku testovania na COVID-19 nie starším ako
7 dní alebo potvrdením o výnimke.

Prevádzka MŠ bude za nasledovných podmienok (hygienicko-epidemiologické opatrenia):

- Vstup do MŠ je len pre jedného rodiča/ sprevádzajúcu osobu s
negatívnym výsledkom testovania. ( predložiť na požiadanie).
- Pri vstupe do areálu a priestorov MŠ platí povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty (rúško), použiť dezinfekciu na ruky a zbytočne sa nezdržiavať v priestoroch MŠ.
- Z domu nenosiť žiadne nepotrebné predmety.

- Dieťa vstupuje do MŠ úplne zdravé, bez príznakov akejkoľvek choroby (kašeľ, zapálené oči, výtok z nosa, žalúdočné ťažkosti, hnačka, iné infekčné choroby a pod.)

V triedach bude realizovaný ranný filter. Učiteľka má právo odmietnuť prevziať dieťaťa s príznakmi choroby.

Prílohy na stiahnutie :

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti k dispozícii
na stiahnutie TU vo formate .pdf (Adobe Reader)

Čestné vyhlásenie k dispozícii
na stiahnutie TU vo formate .pdf (Adobe Reader).

PRERUŠENIE PREVÁDZKY MŠ


Z dôvodu potvrdeného prípadu nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2 spôsobujúcim ochorenie COVID-19 u zamestnankyne materskej školy a rozhodnutím RÚVZ
so sídlom v Senici, bude prevádzka materskej školy prerušená
v dňoch od 01.03. 2021 do 12.03.2021 vrátane.
RÚVZ odporúča rodičom sledovať zdravotný stav svojich detí
a v prípade podozrenia na príznaky ochorenia COVID-19 kontaktovať ich ošetrujúceho lekára.
Zároveň nariaďuje karanténu všetkým deťom, ktoré navštevovali MŠ od 24.02.2021.
Predpokladané obnovenie prevádzky je od 15.03.2021. O podmienkach nástupu dieťaťa do MŠ Vás budeme informovať prostredníctvom stránky MŠ.

OZNAM


Vážení rodičia.
Aj v tomto roku môžete pomôcť Materskej škole Sekule tým, že poukážete 2% zo zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb Združeniu – Rozprávkový dom pri materskej škole Sekule.
Ako postupovať?

Ak ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ:
Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a zároveň ho požiadajte, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa (Združenie- Rozprávkový dom pri Materskej škole Sekule) poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 eurá.
Vyhlásenie o poukázaní dane k dispozícii
na stiahnutie TU vo formate .pdf (Adobe Reader) alebo Vám ho poskytnú vytlačené na vyplnenie učiteľky v triedach.
Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením) doručte prosím do 31.03.2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska, príp. odovzdajte pani učiteľkám a my ich doručíme hromadne na príslušný daňový úrad.

Identifikačné údaje o prijímateľovi:

  Obchodné meno (Názov): Združenie – Rozprávkový dom pri materskej škole Sekule

  Právna forma: Združenie

  IČO/SID: 42154553

  Sídlo, ulica: Materská škola 

Súpisné číslo : 119  

                              PSČ : 908 80

  Obec: Sekule

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte prosím do 31.3.2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska, príp. odovzdajte pani učiteľkám (ktoré nám ich odovzdajú) – vyplnené tlačivá budú hromadne odovzdané na daňový úrad.
Získané finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a zlepšenie materiálneho vybavenia materskej školy.

Ďakujeme


PREVÁDZKA MŠ OD 8.2.2021


Oznamujeme rodičom, že na základe usmernenia MŠVVaMŠ SR bude materská škola od 8. 2. 2021 v prevádzke pre všetky deti.
Podmienkou vstupu do MŠ je negatívny test zákonného zástupcu alebo doklad o výnimke a taktiež všetkých, ktorí vstupujú
do materskej školy. Test má platnosť 7 dní a treba doložiť kópiu k čestnému prehláseniu.

 Zákonní zástupcovia detí pri vstupe podpíšu vyhlásenie  o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenia (poskytne im ho učiteľka preberajúca dieťa).
Všetci zákonní zástupcovia odovzdajú pri príchode vyplnený formulár - Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov. Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti k dispozícii na stiahnutie TU vo formate .pdf (Adobe Reader). Ak si ho nedokážete vytlačiť, bude Vám poskytnuté v MŠ.

Preštuduje si Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase :
Informácie pre dotknuté osoby k dispozícii
na stiahnutie TU vo formate .pdf (Adobe Reader).
Po posledných skúsenostiach upozorňujeme, že text vyhlásenia môže byť zmenený, nie našou vinou. Naposledy ho menili dnes. Ak sa tak stane, aktuálne vyhlásenie bude pre Vás pripravené pri príchode do MŠ.


PREVÁDZKA MŠ OD 8.2.2021


Vážení rodičia,
prevádzka materskej školy od 08.02.2021 bude pre všetky deti. Podrobné podmienky ešte nie sú definitívne dané až na jednu, ktorou je pretestovanie jedného zákonného zástupcu každých
7 dní. Konkrétne informácie v zmysle rozhodnutí, zverejníme hneď ako budú aktualizované. 
V prípade, že v súčasnej situácii nezvažujete návrat Vášho dieťaťa do MŠ, oznámte nám to prostredníctvom e-mailovej adresy : mssekule@azet.sk.


OBNOVENIE PREVÁDZKY MŠ


Na základe rozhodnutia konzília epidemiológov bude od
1.februára 2021 materská škola v prevádzke pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, ako aj pre rodičov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať svoje povolanie z domu, formou homeoffice.

Vzhľadom na novú Vyhlášku č. 14 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa (ďalej len "Vyhláška"), platí od 27. januára 2021 05:00 hod. do uplynutia
2. februára 2021 zákaz vstupu zamestnancov na pracoviská zamestnávateľa, či povinnosť prevádzkovateľov, vrátane škôl a školských zariadení, zamedziť vstup osôb do priestorov ich prevádzok. Prevádzkovateľ je oprávnený pustiť dnu osobu pokiaľ sa osoba vstupujúca do objektu preukáže negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19, respektíve dokladom o výnimke.

Do tohto dokladu je prevádzkovateľ oprávnený nahliadnuť, ale nie je oprávnený ho zaznamenávať.

Vzhľadom na vyššie uvedené, žiadame osoby sprevádzajúce deti do MŠ a preberajúce z MŠ, aby nosili zo sebou potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 alebo doklad o výnimke.

Prevádzka MŠ bude za nasledovných podmienok (hygienicko-epidemiologické opatrenia):

- Pri prvom nástupe dieťaťa zákonný zástupca podpíše tlačivo – Vyhlásenie o bezinfekčnosti (u pani učiteľky, ktorá preberá dieťa).
- Vstup do MŠ je len pre jedného rodiča.
- Pri vstupe do areálu a priestorov MŠ platí povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty (rúško), použiť dezinfekciu na ruky a zbytočne sa nezdržiavať v šatni.
- Z domu nenosiť žiadne nepotrebné predmety.
- Dieťa vstupuje do MŠ úplne zdravé, bez príznakov akejkoľvek choroby (kašeľ, zapálené oči, výtok z nosa, žalúdočné ťažkosti, hnačka, iné infekčné choroby a pod.) - V triedach bude realizovaný ranný filter. Učiteľka má práva odmietnuť prevzatie dieťaťa s príznakmi choroby.
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie.  

PRERUŠENIE PREVÁDZKY MŠ


Z dôvodu potvrdeného prípadu nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2 spôsobujúcim ochorenie COVID-19 u zamestnankyne materskej školy a rozhodnutím RÚVZ
so sídlom v Senici, bude prevádzka materskej školy prerušená
v dňoch od 22.1.2021 do 29.1.2021 .
RÚVZ odporúča rodičom sledovať zdravotný stav svojich detí
a v prípade podozrenia na príznaky ochorenia COVID-19 kontaktovať ich ošetrujúceho lekára.
Predpokladané obnovenie prevádzky je od 1.2.2021. O podmienkach nástupu dieťaťa do MŠ Vás budeme informovať prostredníctvom stránky MŠ.


AKTIVITY PRE PREDŠKOLÁKOV


Aktivity pre predškolákov k dispozícii
na stiahnutie TU vo formate .pdf (Adobe Reader)

OZNAM 15.01.2021


Nakoľko nepriaznivá situácia zotrváva, naďalej platí Rozhodnutie ministra školstva z 8.1.2021.
Prevádzka materskej školy

bude od 18.1. do 22.1. 2021 pokračovať v obmedzenom režime ako v uplynulom týždni. To znamená, pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti.

Situácia sa bude opätovne prehodnocovať na budúci týždeň. V týždni od 18. 1. budeme opätovne informovať, za akých podmienok bude prevádzka MŠ od ďalšieho pondelka,
25. januára 2021.

OBNOVENIE PREVÁDZKY MŠ


Vážení rodičia,
vzhľadom na momentálnu epidemiologickú situáciu, na základe pokynov z Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a po prerokovaní so zriaďovateľom bude obnovená prevádzka materskej školy od 11.1.2021 v obmedzenom režime len pre deti zákonných zástupcov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce.

Z dôvodu zabezpečenia prevádzky žiadame zákonných zástupcov spĺňajúcich vyššie uvedené kritériá, nahlásiť záujem o dochádzku dieťaťa prostredníctvom e-mailu mssekule@azet.sk do štvrtka 7.1.2021. 

Situáciu budeme naďalej sledovať a o ďalších krokoch Vás budeme informovať na stránke materskej školy Sekule.
Ďakujeme za porozumenie

OZNAM 17.12.2020


Riaditeľka MŠ so súhlasom zriaďovateľa a na základe zisťovania záujmu zákonných zástupcov o dochádzku ich dieťaťa do MŠ počas vianočných sviatkov oznamuje, že od 21. decembra 2020 (pondelok) do 8. januára 2021 bude prevádzka MŠ prerušená.
Predpokladané obnovenie prevádzky je od 11. januára 2021. Všetky nové pokyny budú aktualizované na tejto stránke.

Prílohy:
Usmernenie k činnosti MŠ počas vianočného obdobia:
Usmernenie k činnosti MŠ.
Rozhodnutie ministra školstva:
Rozhodnutie ministra z 11.12.2020.


PROJEKT MATERSKEJ ŠKOLY


Bude projekt Materskej školy opäť úspešný?

V druhom kole rozhodnú Vaše hlasy.

V minulom roku sme sa uchádzali o finančnú podporu z Participatívneho rozpočtu Trnavskej župy, projektom Bezpečne na ceste. Vďaka tejto finančnej podpore, ku ktorej prispel aj zriaďovateľ materskej školy Obecný úrad Sekule, bolo vybudované dopravné ihrisko pre deti. Rozhodujúce boli aj Vaše hlasy, ktoré ste nám posielali.

V tomto roku sme sa opäť rozhodli zapojiť medzi uchádzačov a pri výbere projektov v rámci Participatívneho rozpočtu Trnavskej župy boli úspešní. Náš projekt pod názvom

„Pohybom ku zdraviu“

bol deliberatívnym fórom vybraný na získanie finančnej podpory pre jeho realizáciu. Avšak teraz rozhodnete práve Vy o úspešnosti a  získaní financií na podporu projektu. Záleží, koľko hlasov získame SMS hlasovaním.
Hlasovať môžete na: Projekt Materskej školy. Kliknite na okres Senica, kde sú uverejnené pravidlá hlasovania a projekty vybrané deliberatívnym fórom v tomto okrese.

Ďakujeme za každý hlas.

Marta Rusňáková, riaditeľka MŠ Sekule


ŠKOLSKÝ ROK 2020 - 2021


OZNAM (2.11.2020)
 Riaditeľka MŠ oznamuje podľa Usmernenia MŠVVaŠ SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ všetkým, ktorí chcú vstúpiť do priestorov MŠ (exteriér aj interiér), že sú povinní riadiť sa nasledovnými pokynmi:

V prípade negatívneho výsledku testu

podľa § 1 ods. 2 písm. a) a § 2 ods. 2 písm. a) vyhlášky č. 16 Úradu verejného zdravotníctva z 30. októbra 2020 (ďalej len „vyhláška č. 16“)

je možné vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia až po tom, ako sa osoba preukáže potvrdením o negatívnom výsledku testu.

Podľa § 1 ods. 3 a § 2 ods. 3 vyhlášky č. 16

je riaditeľ alebo ním poverený zamestnanec oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia preukázanie sa negatívnym výsledkom testu alebo potvrdenie o výnimke podľa vyhlášky č. 16.

Do tohto dokladu je oprávnený nahliadnuť, ale nie je oprávnený zaznamenávať.

V prípade, že sa osoba nevie preukázať negatívnym výsledkom testu alebo potvrdením o výnimke, v zmysle vyhlášky č. 16 nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia.

Zákonný zástupca, ktorý sa nevie preukázať negatívnym výsledkom testu, podľa vyhlášky č. 16 nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v tomto prípade odporúča, aby zákonný zástupca neumiestňoval dieťa do materskej školy na najbližších 10 kalendárnych dní.

Pri nástupe dieťaťa do MŠ zákonný zástupca podpíše Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti . Vyhlásenie máme pripravené a bude Vám poskytnuté pri príchode do MŠ. Vyhlásenie podpisuje výlučne jeden zo zákonných zástupcov.

Zároveň upozorňujeme, že zmeny vo vyhláseniach a usmerneniach nastali 1.11. 2020 vo večerných hodinách a neboli zapríčinené našou vinou.
Ďakujeme za pochopenie.

OBNOVENIE PREVÁDZKY MATERSKEJ ŠKOLY


Vážení rodičia,
na základe usmernenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Senici sa od 12. októbra 2020, t. j. od pondelka, opäť obnovuje prevádzka materskej školy. Upozorňujeme rodičov, že deti musia mať  pri nástupe do materskej školy vyplnené vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Vyhlásenie máme pre všetkých pripravené a môžu ho rodičia podpísať ráno, keď privedú svoje dieťa do materskej školy. Ak dieťa privedie iná osoba ako rodič dieťaťa, musí priniesť vyhlásenie podpísané od rodiča dieťaťa a odovzdať učiteľke. Bez podpísaného vyhlásenia rodičom, nebude dieťa do materskej školy prijaté. V prípade potreby si vyhlásenie môžete stiahnuť :
Vyhlásenie zákonného zástupcu na stiahnutie TU vo formate .pdf (Adobe Reader)
O akýchkoľvek možných zmenách, Vás budeme informovať prostredníctvom miestneho rozhlasu a na webovej stránke školy.


NÁSTUP DIEŤAŤA DO MŠ V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021.


Výchovno-vzdelávací proces  v školskom roku 2020/2021 začína 2.9.2020.
- Prevádzka materskej školy je od 6,30 do 16,00 hod.
- Preberanie detí do MŠ je v čase od 6,30 do 8,00 hod. Potom bude vchod uzamknutý.
- Od 6,30 do 7,00 hod. sa budú deti schádzať v triede Lienok /hneď pri vchode/, od 7,00 hod.sa budú deti schádzať každý vo svojej triede.
- V čase od 15,00 do 15,30 hod. si preberiete dieťa vo svojej triede, od 15,30 do 16,00 hod. si budete preberať deti z triedy Lienok.
- Preberanie detí z MŠ je v čase od 15,00 do 16,00 hod.
- Novoprijaté deti, ktoré majú v rozhodnutí o prijatí dieťaťa do MŠ adaptačný pobyt, treba vyzdvihnúť z materskej školy o 12,00 hod.
- Informácia o zaradení dieťaťa do príslušnej triedy, bude zverejnená na informačnej tabuli v chodbe materskej školy.

Žiadame rodičov o rešpektovanie stanovených časov odovzdávania a preberania detí.

Potrebné doklady v prvý deň nástupu dieťaťa do materskej školy:

Fotokópia  zdravotného preukazu dieťaťa (kartička poistenca), novoprijaté deti.
Vyplnené tlačivá:

Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového školského roka 2020/2021.
Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu na stiahnutie TU vo formate .pdf (Adobe Reader)
  Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa. Vyhlásenie zákonného zástupcu na stiahnutie TU vo formate .pdf (Adobe Reader)
Bez predloženia vyplnených tlačív nebude dieťa do MŠ prijaté.
Ak nemáte možnosť si tlačivá vytlačiť a vyplniť, budú Vám poskytnuté u triednych učiteliek a pred vstupom do triedy ich vyplníte. Tlačivo podpisuje výhradne zákonný zástupca.

Zoznam potrebných vecí pri nástupe dieťaťa do MŠ

- pyžamo (deti s celodenným pobytom v MŠ),
- prezuvky s uzavretou pätou (nie šľapky),
- náhradné oblečenie v skrinke (spodná bielizeň, ponožky, pančuchy, tričko atď.),
- vyťahovacie hygienické vreckovky,
- fľašu s vodou na pitný režim.
Prosíme rodičov, aby deťom veci označili menom a priezviskom.

Vzor úhrady zákonného poplatku na úhradu čiastočných nákladov školy:

Číslo účtu IBAN : SK48 5600 0000 0033 0159 2007
Konštantný symbol : 0308
Poznámka : Meno a priezvisko dieťaťa.
Mesačný poplatok za dieťa je 12,- €
Školné žiadame uhradiť vždy do 10. dňa v mesiaci.
Deti rok pred povinnou školskou dochádzkou mesačný poplatok neuhrádzajú.
Úhradu za stravu dieťaťa zákonný zástupca realizuje podľa pokynov vedúcej školskej jedálne, ktoré sú uvedené na prihláške na stravu.

Príspevok do rodičovského združenia je 15,- € na pol roka, ktorý treba uhradiť do 15. 9. 2020 triednej učiteľke.

Zákonný zástupca:

- Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
- Odovzdáva dieťa výhradne pedagogickému zamestnancovi materskej školy v príslušnej triede. V prípade odovzdávania a preberania dieťaťa inou osobou, zákonný zástupca vyplní informovaný súhlas. Tlačivo bude pri prvom vstupe zákonnému zástupcovi poskytnuté triednou učiteľkou alebo si ho môžte stiahnuť tu. Plnomocenstvo na preberanie detí na stiahnutie TU vo formate .pdf (Adobe Reader)
- V prípade, že je u dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
- Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie školského roku 2020/2021.

Pokyny pre zákonných zástupcov detí v zmysle nariadení MŠSR a RUVZ.

Dieťa  s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov materskej  školy – zisťovanie realizuje rodič v domácom prostredí.   Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bezodkladne si nasadí rúško a bude umiestnené do samostatnej izolačnej miestnosti a zároveň škola musí kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.

- Pri ceste do školy sa sprevádzajúce osoby a deti  riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.
- Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy obmedziť na nevyhnutné minimum. Dieťa môže sprevádzať vždy len jedna osoba. Ak má zákonný zástupca so sebou mladšieho súrodenca dieťaťa, ktoré nenavštevuje MŠ, drží ho pri sebe a neumožní mu voľný pohyb v priestoroch materskej školy. Súrodenci starší nad 6 rokov nevstupujú so zákonným zástupcom do interiéru MŠ.
- Sprevádzajúca osoba sa v interiérových priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa.
- Pri vstupe do budovy vykoná dezinfekciu rúk, dezinfekčným prostriedkom vo vstupnej chodbe.
- Zákonný zástupca umožní pedagogickému zamestnancovi pri vstupe vykonať ranný zdravotný filter dieťaťa (vizuálne). V prípade viditeľných príznakov choroby bude dieťaťu zmeraná teplota za prítomnosti zákonného zástupcu. V prípade zvýšenej teploty nad 37,5 °C alebo podozrenie na ochorenie (nielen COVID – 19) dieťa nepreberie.
- Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy Zdravotný dotazník a Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa. Po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
- Sprevádzajúca osoba zabezpečí dieťaťu rezervné rúško v  podpísanom igelitovom vrecku, ktoré uloží do jeho skrinky v šatni. - Rešpektuje zákaz nosenia hračiek a iných predmetov z domáceho prostredia do materskej školy.

Fázy pri zmenách epidemiologickej situácie :

Sú koncipované ako odporúčania v troch úrovniach.
Zelená fáza predstavuje stav, kedy sa v materskej škole nevyskytlo žiadne podozrivé ani pozitívne dieťa či zamestnanec na ochorenie COVID-19.
Oranžová fáza zachytáva situáciu, kedy sa v materskej škole vyskytlo dieťa alebo zamestnanec podozrivý na COVID-19.
Červená fáza obsahuje zoznam opatrení pri dvoch a viac potvrdených pozitívnych prípadoch medzi deťmi alebo nepedagogickými pracovníkmi alebo jedným pedagógom.
- zelená fáza TU
vo formate .pdf (Adobe Reader)
- oranžová fáza TU
vo formate .pdf (Adobe Reader)
- červená fáza TU
vo formate .pdf (Adobe Reader)

Prosíme rodičov aby priebežne sledovali stránku materskej školy, kde budú informovaní o prípadných zmenách pokynov a prevádzky materskej školy.

V prípade nejasností a otázok nás kontaktujte prostredníctvom emailu : mssekule@azet.sk


PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY OD 15.06.2020


Na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR a rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa ruší stanovený limit počtu detí v triedach od 15.06. 2020.
Z toho dôvodu žiadame zákonných zástupcov, ktorých deti nenastúpili do MŠ 1.6.2020 a majú záujem o umiestnenie dieťaťa do MŠ od 15.06. 2020, aby to oznámili na e-mail mssekule@azet.sk alebo telefonicky na číslo 034/7770272 do piatku 12.6.2020 do 12,00 hod.
Upozorňujeme, že dieťa môžu odovzdať a vyzdvihnúť z materskej školy aj osoby, ktoré nežijú v spoločnej domácnosti na základe informovaného súhlasu. Prevádzka materskej školy bude spĺňať všetky usmernenia a nariadenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl do konca školského roku 2019/2020 minedu.sk

POKYNY PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV DETÍ OD 15.06.2020 DO KONCA ŠKOLSKÉHO ROKA 2019/2020.


Zákonný zástupca je povinný dodržiavať pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky materskej školy na obdobie do konca školského roka 2019/2020.
- Dodržiavanie času prevádzky materskej školy od 6.30 h do 16.00 h.
- Zodpovednosť za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatni materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy:
- v priestoroch materskej školy sa pohybuje vždy v rúšku, resp. v súlade s hygienicko – epidemiologickými nariadeniami a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa,
- dezinfekcia rúk pri vstupe do budovy.
- Odovzdávanie dieťaťa výhradne pedagogickému zamestnancovi materskej školy.
- Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
- Rešpektuje pravidlá zákazu nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy.
- Zabezpečia dieťaťu náhradné rúško do skrinky v podpísanom igelitovom vrecku.
- Každý deň prinesú dieťaťu podpísanú uzatvárateľnú fľašu s vodou, ktorú si deti budú brať von na dvor.
- Dohliadanie na umytie rúk dieťaťa bežným spôsobom, pred vstupom do triedy.
- Umožnia zamestnancovi MŠ preventívne odmerať teplotu bezdotykovým teplomerom.

- V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje triednu učiteľku a riaditeľku materskej školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
- Pri ceste s dieťaťom do materskej školy sa riadi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.
- Sprevádzajúca osoba dieťaťa minimalizuje na nevyhnutné minimum celkový čas zdržiavania sa v materskej škole (vo vonkajších a vnútorných priestoroch).
- Dodržiava podmienky, za akých dieťa nemôže nastúpiť do materskej školy, zverejnené na ozname umiestnenom na vchodových dverách materskej školy (oznam v prílohe).

Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a žiakom

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

PODÁVANIE ŽIADOSTÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V MŠ SEKULE


Riaditeľka MŠ Sekule, v zmysle § 59 ods.3 zákona SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle §3 ods.2. vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky 308/2009Z.z. a na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v čase mimoriadnej situácie v  školskom roku 2019/2020 zo dňa 28.4. 2020 a po dohode so zriaďovateľom Obcou Sekule oznamuje, že žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ na školský rok 2020/2021 sa budú podávať :

Elektronicky
od 11.mája do 31. mája 2020
Rodič/zákonný zástupca si môže žiadosť stiahnuť z webovej stránky MŠ http://www.mssekule.sk/
vyplnenú a podpísanú žiadosť oboma rodičmi/zákonnými zástupcami odošle ako prílohu na mssekule@azet.sk

Fyzicky
Ak nemá rodič/zákonný zástupca možnosť vytlačiť si žiadosť, môže si ju vyzdvihnúť, prípadne podať na Obecnom úrade Sekule, bez prítomnosti dieťaťa a za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení, dňa 14. mája a 20. mája 2020 v čase od 15:00 do 17:00 hodiny. Vstup len po jednom a v rúšku, vlastné pero, zachovanie odstupu 2 metrov medzi čakajúcimi.

Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 28.4. 2020, sa pri podaní žiadosti potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami nevyžaduje. Zákonný zástupca predloží potvrdenie, respektíve vyjadrenie o zdravotnom stave dieťaťa najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách.
Ak rodič/zákonný zástupca do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do materskej školy dodatočne nepriloží potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, bude prijaté na adaptačný pobyt. V prípade dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na diagnostický pobyt. O spôsobe doručovania rozhodnutí Vás budeme informovať prostredníctvom obecného rozhlasu a webovej stránky materskej školy.

Podmienky a požiadavky prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie.
Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma: 
podľa § 59 ods.1 a2 zákona NR SR č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský Zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: spravidla dieťa od 3 do 6 rokov veku,
prednostne sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo 5 rokov veku,
dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky,
dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky,
dieťa, ktoré dovŕši k 31.augustu 2,5 roka veku len podľa voľnej kapacity MŠ.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ na stiahnutie nájdete TU vo formate .pdf (Adobe Reader).

Požiadavkou materskej školy je, aby dieťa pri nástupe do MŠ malo osvojené s ohľadom na jeho vek:
- základné hygienické návyky
- základné sebaobslužné návyky (vedieť spolupracovať pri obliekaní, prezliekaní a prezúvaní s dospelým ),
- základné stravovacie návyky (vedieť samostatne používať lyžicu a piť z pohára),
- dieťa môže navštevovať MŠ výlučne bez plienok a kojeneckej fľaše.


ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇDôležité upozornenie !!!Dotácia stravné : Predškoláci

Zákon č.544/2010 Z.z.o dotáciách
v pôsobnosti MPSVaR SR §4 ods. 6
hovorí :"Dotácia na podporu výchovy
k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 1,20 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno - vzdelávacieho procesu".

Finančná zábezpeka na stravu /uhrádza zákonný zástupca 1-krát ročne/.

Jednorázová finančná zábezpeka
na stravovanie vo výške € 20,-sa uhrádza vopred pred nástupom dieťaťa na stravovanie /t.j.pred začiatkom školského roka - najneskôr do 15.augusta 2019/ na účet ŠJ : IBAN SK 48 5600 0000 0032 4907 3006
VS : 37837028Do poznámky treba uviesť meno dieťaťa

Platby MŠ predškoláci :
celý deň : 1,45€
desiata : 0,36€
obed : 0,85€
olovrant : 0,24€ dotácia 1,20€ : 1,45 - 1,20 = 0,25 doplatok na deň. Mesačne 5€
Platby ostatné deti :
celý deň : 1,45€
desiata : 0,36€
obed : 0,85€
olovrant : 0,24€
Mesačne 29€

Odhlasovať treba vopred do 14.hodiny,
v nutých prípadoch ráno do 7,30 hod. na tel.č.
034/7770079 alebo 0917 893 169.
Réžia sa platí 2-krát ročne. V septembri 20€ a v januári 30€.
Deti, ktoré budú navštevovať MŠ aj v júli treba zaplatiť za júl 5€.
Réžia je nevratná, zostáva na potreby ŠJ.

Venujte nám
2%
Ďakujeme

KONTAKTY

Materská škola
Sekule 119
908 80 Sekule

tel.: 034/ 777 02 72
e-mail: mssekule@azet.sk

webová stránka: MSsekule.sk