OZNAM


Oznamujeme rodičom, že dňa 12.07.2019 t.j. piatok bude MŠ zatvorená z dôvodu odstávky elektriky.
Ďakujeme za pochopenie.LETNÉ PRÁZDNINY


Počas letných prázdnin bude materská škola
od 01.07.do 26.07.2019. Záväzne prihlásenie dochádzky dieťaťa do materskej školy nahláste pani učiteľkám. V prípade, že klesne počet detí pod 12, prevádzka MŠ bude prerušená.
Nástup detí do materskej školy po prázdninách bude 03.09.2019.DEŇ DETÍ


Obecný úrad, MŠ Sekule a miestne organizácie pozývajú všetky deti a rodičov na zábavný sobotňajší deň pri príležitosti MDD, ktorý sa uskutoční dňa 1.6.2019 o 10,00 hod. na futbalovom ihrisku v Sekuliach. Pripravili sme rôzne aktivity a súťaže
v nasledovnom programe :

10,30 - 11,30 - vystúpenie MIA,
11,30 - 13,30 - sprievodné akcie,
13,30 - 14,00 - Sokoliari,
14,00 - 15,00 - sprievodné akcie,
15,00 - Muzikál pre deti.
Sprievodné akcie : nafukovací hrad, maľovanie na tvár, poníky, motorkári.
MŠ : tvorivé dielne, pohybové hry so spevom, poľovníci, futbalisti, DHZ - súťaže.
Tešíme sa na Vás.


POĎAKOVANIE


Ďakujeme rodičom, ktorí hlasovali za náš projekt Bezpečne
na ceste. Projekt bol predložený združením - Rozprávkový dom pri materskej škole Sekule a v rámci participatívneho rozpočtu trnavskej župy úspešný, aj vďaka Vám.
V ďalšej fáze v mesiacoch júl, august nás čaká realizácia vybudovania dopravného ihriska v areály materskej školy. Veríme, že aj v konečnej fáze pomôžete pri jeho budovaní.

Ešte raz veľká vďaka.


ROZHODNUTIE O PRIJATÍ DETÍ
DO MŠ


Rodičia, ktorí si podali žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ Sekule si môžu Rozhodnutie o prijatí vydvihnúť osobne v MŠ od 22.5.2019 denne od 7.00 do 15.30 hod.


DEŇ MATIEK


Oznamujeme rodičom, že vystúpenie detí ku Dňu matiek bude
v nedeľu dňa 12.5.2019 v KD Sekule o 15.00 hod. V programe bude účinkovať každé dieťa / chlapcom treba obliecť rifle a košeľu a dievčatám biele tričko a biele pančuchy/.

Tešíme sa na Vás.ZÁPIS DETÍ DO MŠ


Oznámenie o zápise detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole Sekule pre školský rok 2019/2020.
Zápis sa uskutoční v budove Materskej školy Sekule
dňa 25.4. 2019 od 9,00 do 15,30 hodiny. Do materských škôl sú spravidla prijímané deti od troch do šiestich rokov veku.  Dieťa sa
do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží alebo zašle riaditeľovi školy alebo zástupcovi riaditeľa pre materskú školu, spolu s potvrdením
o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. Počet detí, ktoré môžu byť do materskej školy prijaté, závisí od kapacitných možností konkrétnej materskej školy. Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľ školy. Pri prijímaní detí musí riaditeľ školy dodržiavať podmienky prijímania detí stanovené zákonom
č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a musí postupovať v súlade
s Vyhláškou Ministerstva školstva SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení neskorších predpisov.

Podmienky zápisu:
Do materskej školy možno zapísať dieťa vo veku od troch
do šiestich rokov , ktorému bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky alebo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky (tieto deti sú prijímané prednostne), výnimočne je možné prijať aj dieťa mladšie ako 3 roky podľa kapacitných možností materskej školy a budú vytvorené vhodné materiálne, personálne podmienky. Dieťa musí mať zvládnuté základné hygienické návyky, sebaoslužné činnosti v obliekaní a stravovaní, ak ide o dieťa
so ŠVVP, zákonný zástupca predloží spolu so žiadosťou
aj vyjadrenie príslušného zariadenia. Priebežne mimo zápisu možno prijať do materskej školy deti, ak sú v materskej škole po prijatí detí na základe zápisu voľné miesta.

Forma a priebeh zápisu:
1. Zápisu sa zúčastní rodič (zákonný zástupca).
2. Na zápise predloží zákonný zástupca občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. Ak je výkon rodičovských práv a povinností
k maloletému dieťaťu upravený súdom, zákonný zástupca dieťaťa preukáže pri zápise zverenie dieťaťa do jeho osobnej starostlivosti.
3. Počas zápisu zákonný zástupca vypíše dotazník týkajúci sa sebaobslužných a sociálno-emociálnych spôsobilostí dieťaťa.
4. Zákonný zástupca si prevezme počas zápisu žiadosť o prijatie dieťaťa . Vyplnenú žiadosť s potvrdením všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnom stave dieťaťa predloží najneskôr
do 14 dní od zápisu riaditeľke MŠ. Žiadosť, ktorá nebude obsahovať požadujúce údaje, nebude akceptovaná.
Prijatie dieťaťa: Po skončení zápisu riaditeľka materskej školy rozhodne o prijatí resp. neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie podľa § 5 ods. 13 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
v súlade s § 59 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov,
v súlade s § 5 ods. 4 písm. a) vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z.
o materskej škole. Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy  si rodičia môžu vyzdvihnúť v materskej škole od 22. mája 2019.
OZNAM


Oznamujeme rodičom, že na základe počtu prihlásených detí bude MŠ dňa 18.4.2019 t.j.štvrtok otvorená a dňa 23.4.2019
t.j. utorok zatvorená.FOTOGRAFOVANIE


Oznamujeme rodičom, že dňa 13.3.2019,t.j. v stredu sa budú deti fotografovať.MAŠKARNÝ PLES


Pozývame všetky deti a rodičov na tradičný Maškarný ples, ktorý sa bude konať dňa 2.2.2019 v KD Sekule o 14,30 hod. Zároveň prosíme rodičov, ktorí majú možnosť prispieť do tomboly, aby ju priniesli do MŠ Sekule do 28.1.2019.


Ďakujeme.


BLAHOŽELANIE


Príjemné prežitie vianočných sviatkov Vám želá kolektív MŠ Sekule.


OZNAM


Oznamujeme rodičom, že prevádzka MŠ bude prerušená
od 22.12.2018 do 7.1.2019. Nástup detí do MŠ bude v utorok dňa 8.1.2019.OZNAM


Vianočná akadémia bude dňa 17.12.2018 o 14.30 hod. v KD Sekule. Deti pôjdu v sprievode učiteliek z MŠ. Tešíme sa na Vás.


OZNAM


Oznamujeme rodičom, že dňa 4.10.2018 t.j. vo štvrtok
o 10,00 hod. sa budú deti z MŠ fotografovať / zimný motív/.

OZNAM


Rodičovské združenie MŠ Sekule sa bude konať dňa 4.9.2018 o 15,30 hod. v MŠ.


SLÁVNOSTNÁ ROZLÚČKA


Pozývame Vás na slávnostnú rozlúčku
s predškolákmi v stredu 20.6.2018 o 15,00 hod. do KD Sekule.
O 17,00 hod. vystúpi MIA so svojim zábavným programom
pre všetky deti z obce na priestranstve za kultúrnym domom.
Tešíme sa na Vás.


DEŇ DETÍ


Pozývame všetky deti na oslavu
DŇA DETÍ na futbalové ihrisko
v Sekuliach v PIATOK 1.6.2018
o 15,30 hod.
Zábavné popoludnie pre deti pripravila MŠ Sekule v spolupráci OÚ Sekule, FC Sekule a miestnymi hasičmi. O opekačku a občerstvenie je postarané. Deti z MŠ pôjdu na ihrisko s učiteľkami. Rodičia prídu za nimi na ihrisko.

OZNAM


Dňa 09.05.2018 t.j. streda, bude prerušená prevádzka MŠ
z dôvodu odstávky vody.
Plavecký výcvik sa v stredu neruší.
Deti, ktoré sú prihlásené na plavecký výcvik, priveďte do MŠ
o 9,00 hod.
Bližšie informácie podajú učiteľky na triedach.

OZNAM


Riaditeľka MŠ Sekule oznamuje zákonným zástupcom detí, že zápis do MŠ Sekule na školský rok 2018/2019, sa bude konať
dňa 17.4. od 10,00 hod. do 15,30 hod. v budove Materskej školy Sekule.
PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V MATERSKEJ ŠKOLE.
Do materskej školy na predprimárne vzdelávanie sú spravidla prijaté deti od troch do šiestich rokov veku. V niektorých prípadoch aj mladšie dieťa ako je stanovená hranica. Deti mladšie ako tri roky budú prijaté v tom prípade
ak budú uspokojené žiadosti zákonných zástupcov detí vo veku
od troch do šiestich rokov. Tieto deti musia mať vypestované základné hygienické návyky. Do materskej školy nemožno prijať dieťa mladšie ako dva roky, a to ani na adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt. Upozorňujeme zákonných zástupcov,
že v zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa budú na základe žiadosti zákonných zástupcov detí prednostne prijímať:   deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a majú v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú dochádzku, deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.  Dieťa bude prijaté
do materskej školy na základe písomnej žiadosti, ktorú zákonný zástupca predloží riaditeľke, spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.
Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je úplná a nie je akceptovateľná (žiadosť je možné si vyzdvihnúť v materskej škole).
Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, oznámi riaditeľka materskej školy zákonnému zástupcovi dieťaťa najneskôr do 15.06.2018.

OZNAM


Riaditeľka Materskej školy Sekule oznamuje,
že počas jarných prázdnin bude prevádzka
materskej školy prerušená.
Deti do materskej školy nastúpia v pondelok dňa 12.3.2018.


OZNAM


Riaditeľka Materskej školy Sekule oznamuje,
že z dôvodu veľkej chorobnosti detí,
bude materská škola zatvorená od 22.2. do 27.2.2018 vrátane.
Deti do materskej školy nastúpia v stredu 28.2.2018.
Pokiaľ bude chorobnosť detí pretrvávať, prevádzka škôlky sa opäť preruší.

KARNEVAL


Pozývame Vás deti i rodičov na DETSKÝ KARNEVAL v sobotu 10.2.2018
o 15,00 hod. do KD SEKULE. Môžete sa tešiť na tanečné vystúpenie detí z MŠ, bohatú tombolu a tento rok i prekvapenie. Zároveň Vás prosíme o príspevky do tombole. Ďakujeme.


Tešíme sa na Vás.VIANOČNÉ PRÁZDNINY


Prevádzka materskej školy bude zatvorená
počas vianočných sviatkov od 22.decembra do 5.januára.

Nástup detí je 8.januára 2018.
Prajeme Vám
VESELÉ VIANOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2018
VIANOČNÁ BESIEDKA


Dňa 15.12. 2017 v piatok sa o 13.00 hod.v našej MŠ uskutoční vianočná besiedka, na ktorej Vás deti potešia vianočným programom. Srdečne Vás všetkých pozývame.

MUZIKÁL POPOLUŠKA


Dňa 6.12. 2017 deti z triedy Sedmokrások a Včielok navštívia muzikálové predstavenie POPOLUŠKA v DK Dúbravka v Bratislave.
VIANOČNÉ FOTENIE


Dňa 21.11.2017 sa budú deti od 8.00 hodiny fotiť. Najskôr sa začnú fotiť deti z triedy Lienok. Deti z tried Sedmokrások a Včielok môžu byť oblečené na fotenie alebo im oblečenie nechajte v skrinke.


Ďakujeme


LAMPIONOVÝ SPRIEVOD


Dňa 2.11.2017 pozývame deti s rodičmi, starými rodičmi a všetkých priateľov materskej školy na lampionový sprievod.OVOCNO-ZELENINOVÉ POPOLUDNIE


Milí rodičia, dňa 25.10. 2017 o 15.00 hod. sa uskutoční v šatni MŠ ovocno-zeleninové popoludnie, na ktoré Vás srdečne pozývame. Prosíme rodičov detí, aby od pondelka priniesli rôzne druhy ovocia a zeleniny a odovzdali ho pani učiteľkám.

ĎAKUJEMEPOĎAKOVANIE


Ďakujeme oteckovi Sofie Jurkovič za pomoc pri odstránení závad v priestoroch MŠ.SOKOLIARI


V pondelok 16. októbra 2017 sa deti
z triedy Včielok a Sedmokrások zúčastnia vystúpenia Sokoliarov na ihrisku v Sekuliach o 11.00 hod.
Vstupné bude hradené zo ZRŠ.

BÁBKOVÉ DIVADLO


19. októbra 2017 sa deti zúčastnia
v doobedňajších hodinách
detského zábavného programu s pesničkami:

"ŠKRIATOK PIATOK"

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇDôležité upozornenie !!!Oznamujeme rodičom detí, ktoré sa budú stravovať v školskom roku 2017/2018, že platba za stravu sa bude realizovať formou bankového prevodu prípadne internetbankingom. Mesačná platba je fixná prepočítaná na plný mesiac. Šeky sa vydávať nebudú.

Platba za žiaka MŠ celodenná, je stanovená na suma 28,00 € za mesiac. Pokiaľ rodič dáva dieťa do MŠ len na pol dňa, teda dieťa odoberá desiatu a obed, uhradí sumu 23,50 € za mesiac, dieťa, ktoré bude odoberať len desiatu, uhradí sumu je 6,00 € za mesiac.

Platba za žiaka prvého stupňa 24,00 €
Platba za žiaka druhého stupňa: 26,00€
Platba za zamestnanca školy: 25,00 €

Platí sa mesiac vopred, to znamená, že po podpísaní prihlášky uhradí zákonný zástupca stravu za mesiac september a október 2017. Žiakom, ktorí majú preplatky na stravnom sa za mesiac september preplatky odrátajú a za október sa platí už vyššie uvedená fixná čiastka. Informáciu o výške platby dostanú zákonní zástupcovia pri podpísaní záväznej prihlášky na stravu za školský rok 2017/2018.

Vyúčtovanie za stravu sa urobí na konci školského roka, kedy budú preplatky vrátené na účet zákonného zástupcu žiaka.

Pri platbách používajte tieto údaje:
VS 37837028 a uveďte meno žiaka a triedu
IBAN SK 48 5600 0000 0032 4907 3006Ďalej upozorňujeme rodičov, že odhlasovať dieťa zo stravy je možné do 7,30 hod.


V prípade akýchkoľvek dotazov sa obráťte na vedúcu školskej jedálne: Zuzanu Filovú.

Kontakt:
tel: 034/777 0079
mobil: 0917 893 169

Venujte nám
2%
Ďakujeme

KONTAKTY

Materská škola
Sekule 119
908 80 Sekule

tel.: 034/ 777 02 72
e-mail: mssekule@azet.sk

webová stránka: MSsekule.sk