OZNAM


Oznamujeme rodičom, že počas vianočných prázdnin bude prevádzka MŠ prerušená od 23.12.2019 do 7.1.2020. Nástup detí do MŠ bude dňa 8.1.2020.


VIANOČNÁ AKADÉMIA


Srdečne pozývame rodičov na vianočnú akadémiu, ktorá sa uskutoční v KD Sekule vo štvrtok 19.12.2019 o 16,00 hod. Preto prevádzka MŠ bude len do 15,30 hod.
Stretneme sa v KD Sekule o 15,30 hod. Súčasťou vianočnej akadémie budú aj malé vianočné trhy, kde si budete môcť zakúpiť punč v hrnčeku a medovníky, ktoré si zdobili vaše deti
a vianočné ozdoby vyrobené v škôlke.
Tešíme sa na Vás.


MIKULÁŠSKE POPOPLUDNIE


Dňa 7.12.2019 zavíta do našej obce Mikuláš. Deti z MŠ si pripravili krátke vystúpenie pre Mikuláša a vystúpia aj deti, ktoré navštevujú tanečný krúžok v MŠ Tanečníček.
Preto pozývame všetky deti a rodičov do KD Sekule dňa 7.12.2019 o 16,00 hod.
Tešíme sa na Vás.


LAMPIONOVÝ SPRIEVOD


Lampionový sprievod spojený s Halloweenom bude dňa 29.10.2019 t.j.utorok. Stretneme sa
o 17,00 hod. pred Hasičskou zbrojnicou Sekule
a odtiaľ bude sprievod smerovať do areálu ZŠ, kde budú pre deti pripravené súťaže a hry. Na záver bude pred MŠ pre deti pripravené malé občerstvenie.

Tešíme sa na na Vašu účasť.POZVÁNKA NA OVOCNO-ZELENINOVÉ POPOLUDNIE


Materská škola Sekule poýva všetkých rodičov na ovocno - zeleninové popoludnie spojené s vyberaním a vyrezávaním tekvíc, ktoré sa uskutoční dňa 15.10.2019 o 15,00 hod. v priestoroch šatní v materskej škole.
Poprosíme rodičov, ktorí môžu priniesť ovocie, zeleninu a tekvicu, aby ju odovzdali v dňoch 14. a 15.10.2019 učiteľkám do tried. Ďakujeme.

Tešíme sa na Vás.


ZÁPIS DETÍ DO MŠ


Oznámenie o zápise detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole Sekule pre školský rok 2019/2020.
Zápis sa uskutoční v budove Materskej školy Sekule
dňa 25.4. 2019 od 9,00 do 15,30 hodiny. Do materských škôl sú spravidla prijímané deti od troch do šiestich rokov veku.  Dieťa sa
do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží alebo zašle riaditeľovi školy alebo zástupcovi riaditeľa pre materskú školu, spolu s potvrdením
o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. Počet detí, ktoré môžu byť do materskej školy prijaté, závisí od kapacitných možností konkrétnej materskej školy. Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľ školy. Pri prijímaní detí musí riaditeľ školy dodržiavať podmienky prijímania detí stanovené zákonom
č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a musí postupovať v súlade
s Vyhláškou Ministerstva školstva SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení neskorších predpisov.

Podmienky zápisu:
Do materskej školy možno zapísať dieťa vo veku od troch
do šiestich rokov , ktorému bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky alebo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky (tieto deti sú prijímané prednostne), výnimočne je možné prijať aj dieťa mladšie ako 3 roky podľa kapacitných možností materskej školy a budú vytvorené vhodné materiálne, personálne podmienky. Dieťa musí mať zvládnuté základné hygienické návyky, sebaoslužné činnosti v obliekaní a stravovaní, ak ide o dieťa
so ŠVVP, zákonný zástupca predloží spolu so žiadosťou
aj vyjadrenie príslušného zariadenia. Priebežne mimo zápisu možno prijať do materskej školy deti, ak sú v materskej škole po prijatí detí na základe zápisu voľné miesta.

Forma a priebeh zápisu:
1. Zápisu sa zúčastní rodič (zákonný zástupca).
2. Na zápise predloží zákonný zástupca občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. Ak je výkon rodičovských práv a povinností
k maloletému dieťaťu upravený súdom, zákonný zástupca dieťaťa preukáže pri zápise zverenie dieťaťa do jeho osobnej starostlivosti.
3. Počas zápisu zákonný zástupca vypíše dotazník týkajúci sa sebaobslužných a sociálno-emociálnych spôsobilostí dieťaťa.
4. Zákonný zástupca si prevezme počas zápisu žiadosť o prijatie dieťaťa . Vyplnenú žiadosť s potvrdením všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnom stave dieťaťa predloží najneskôr
do 14 dní od zápisu riaditeľke MŠ. Žiadosť, ktorá nebude obsahovať požadujúce údaje, nebude akceptovaná.
Prijatie dieťaťa: Po skončení zápisu riaditeľka materskej školy rozhodne o prijatí resp. neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie podľa § 5 ods. 13 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
v súlade s § 59 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov,
v súlade s § 5 ods. 4 písm. a) vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z.
o materskej škole. Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy  si rodičia môžu vyzdvihnúť v materskej škole od 22. mája 2019.
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇDôležité upozornenie !!!Dotácia stravné : Predškoláci

Zákon č.544/2010 Z.z.o dotáciách
v pôsobnosti MPSVaR SR §4 ods. 6
hovorí :"Dotácia na podporu výchovy
k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 1,20 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno - vzdelávacieho procesu".

Finančná zábezpeka na stravu /uhrádza zákonný zástupca 1-krát ročne/.

Jednorázová finančná zábezpeka
na stravovanie vo výške € 20,-sa uhrádza vopred pred nástupom dieťaťa na stravovanie /t.j.pred začiatkom školského roka - najneskôr do 15.augusta 2019/ na účet ŠJ : IBAN SK 48 5600 0000 0032 4907 3006
VS : 37837028Do poznámky treba uviesť meno dieťaťa

Platby MŠ predškoláci :
celý deň : 1,45€
desiata : 0,36€
obed : 0,85€
olovrant : 0,24€ dotácia 1,20€ : 1,45 - 1,20 = 0,25 doplatok na deň. Mesačne 5€
Platby ostatné deti :
celý deň : 1,45€
desiata : 0,36€
obed : 0,85€
olovrant : 0,24€
Mesačne 29€

Odhlasovať treba vopred do 14.hodiny,
v nutých prípadoch ráno do 7,30 hod. na tel.č.
034/7770079 alebo 0917 893 169.
Réžia sa platí 2-krát ročne. V septembri 20€ a v januári 30€.
Deti, ktoré budú navštevovať MŠ aj v júli treba zaplatiť za júl 5€.
Réžia je nevratná, zostáva na potreby ŠJ.

Venujte nám
2%
Ďakujeme

KONTAKTY

Materská škola
Sekule 119
908 80 Sekule

tel.: 034/ 777 02 72
e-mail: mssekule@azet.sk

webová stránka: MSsekule.sk