Členovia Rady školy MŠ v Sekuliach

predseda: Adriana Poláková
za rodičov: Tomáš Gajdošík, Ing.Veronika Morová
za miestnu organizáciu: Bc. Patrik Koch
pedagogický zamestnanec: Adriana Poláková
nepedagogický zamestnanec: Jana Mračnová


Plán zasadnutí Rady školy pri MŠ Sekule


September
1. Otvorenie, privítanie hostí.
2. Kontrola uznesení.
3. Oboznámenie RŠ s personálnym obsadením a stavom detí v školskom roku 2020/2021.
4. Materiálne zabezpečenie školského roku 2018/2019.
5. Návrh a schálenie plánu zasadnutí rady školy na rok 2020/2021.
6. Predloženie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018 - vyjadrenie rady školy.
7. Oboznámenie sa s plánom aktivít materskej školy na 1.polrok 2020/2021.
8. Diskusia, rôzne - aktuálne potreby školy.
9. Uznesenie, záver.

Január
1. Otvorenie, privítanie hostí.
2. Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1.polrok šk.r.2019/2020.
3. Vyhodnotenie aktivít za 1.polrok šk.r.2020/2021.
4. Rozpočet MŠ - čerpanie financií.
5. Kritéria prijímacieho konania detí šk.r.2019/2020.
6. Oboznámenie s aktivitami v 2.polroku.
7. Diskusia, rôzne.
8. Uznesenie - záver.

Máj
1. Otvorenie, privítanie hostí.
2. Prerokovanie správy o výsledkoch a podmienkach výchovy a vzdelávania šk.r.2019/2020.
3. Vyhodnotenie aktivít za 2.polrok šk.r.2019/2020.
4. Prerokovanie organizácie školského roka 2019/2020.
5. Vyhodnotenie projektu.
6. Príprava výberového konania riaditeľky materskej školy.
7. Diskusia, rôzne - aktuálne problémy školy.
8. Uznesenie, záver.
Venujte nám
2%
Ďakujeme

KONTAKTY

Materská škola
Sekule 119
908 80 Sekule

tel.: 034/ 777 02 72
e-mail: mssekule@azet.sk

webová stránka: MSsekule.sk