Materská škola je trojtriednou školou a poskytuje deťom celodennú formu výchovy a vzdelávania. Zriaďovateľom školy je obec Sekule. Materská škola poskytuje predprimárne vzdelávanie na základe vypracovaného Školského vzdelávacieho programu „Rozprávkový dom“. Výchovno-vzdelávaciu činnosť vykonávajú učiteľky, ktoré spĺňajú podmienky odbornej a pedagogickej spôsobilosti.

Predprimárny stupeň vzdelania dosiahne dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu, odboru vzdelávania v MŠ. Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, na základe dosiahnutia získaných základných kompetencií, ktorých cieľom je dosiahnuť školskú pripravenosť.V školskom roku 2020/2021 je k septembru prijatých 56 detí a k 1.1.2021 nastúpia ďalšie 4 deti na základe už podaných žiadostí. Materská škola uskutočňuje výchovný a vzdelávací proces na základe vypracovaného ŠkVP Rozprávkový dom.

Lienky (2 – 4 roky)

Sedmokrásky (4 – 5 rokov)

Včielky (5 – 6 rokov)
Organizácia
v triedach:
Počet detí v triedach:Triedne učiteľky:
Lienky
(prízemie)
18Jana Balluchová,
Kristína Burclová
Sedmokrásky
(1.poschodie)
19Brigita Zajícová,
Natália Malinová
Včielky
(1.poschodie)
19Jana Leskovská,
Mgr. Marta Rusňáková
Venujte nám
2%
Ďakujeme

KONTAKTY

Materská škola
Sekule 119
908 80 Sekule

tel.: 034/ 777 02 72
e-mail: mssekule@azet.sk

webová stránka: MSsekule.sk