ZDRAVÁ ŠKOLA ZA ROK 2018 – 2020

Zdravá škola je projekt na podporu zdravia a výchovy
k zdravému spôsobu života. Vznikol z potreby usporiadať
život v školách v duchu toho,
čo sa dnes vie o výchove a zdraví. Hlavným cieľom projektu
je vytváranie podmienok na zastavenie
zhoršujúceho sa zdravotného stavu detí.
Preto jednotlivé úlohy sú zamerané na odstránenie negatívnych faktorov pôsobiacich na zdravý vývin detí
a na podporu ich zdravého prostredia, v ktorom žijú.
• Prezentovať a vyberať si zdravé potraviny /zeleninové nátierky a šaláty, ovocie/

• Zabezpečenie dostatočného množstva tekutín počas celého dňa vo všetkých triedach /nesladené čaje, nesýtené minerálky/

• Upozorňovať na správnu životosprávu v rodinách prostredníctvom nástennej propagácie

• Zriaďovať kútiky s environmentálnym a ekologickým zameraním

• Pravidelne uskutočňovať pobyty v prírode, pozorovanie života v jeho prirodzenej podobe

• Zapájať sa do starostlivosti o zeleninové záhony v MŠ na základe účasti na pestovateľských aktivitách

• Zabezpečiť pravidelné otužovanie vzduchom /správnym vetraním/ a pravidelným dostatočne dlhým pobytom na čerstvom vzduchu

• Pri výchove k spoločnému stravovaniu dodržiavať zásady zdravej výživy a hygieny. Pri stolovaní a pri odstraňovaní negatívnych stravovacích návykov detí spolupracovať so ŠJ.

• Zorganizovať turistickú vychádzku so zameraním na environmentálnu výchovu.

• 4.11. – Svetový deň prevencie cukrovky – pred konzumáciou sladkostí uprednostňovať ovocie a zeleninu.

• V spolupráci s rodinou viesť deti k triedeniu odpadu.

• Zorganizovať ochutnávku zdravej výživy pre deti a rodičov s poskytnutím receptov na prípravu jedál.

• Vytvárať správne stravovacie návyky u detí lákavou prípravou jedál dostatkom času ku stolovaniu.

• Prezentácia mliečnych výrobkov spojená s ochutnávkou.

Venujte nám
2%
Ďakujeme

KONTAKTY

Materská škola
Sekule 119
908 80 Sekule

tel.: 034/ 777 02 72
e-mail: mssekule@azet.sk

webová stránka: MSsekule.sk